การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนกลาโหมอุทิศ

ระดับก่อนประถมศึกษา

œรับเด็กที่มีอายุ  ๔ – ๕ ปี ( นับวันเกิด  -  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๙)  ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน  โดยไม่มีการสอบ

œถ้านักเรียนมาสมัครไม่เต็ม  /  ให้โรงเรียนรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้

œถ้าสมัครเกิน  /  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก

รับสมัคร    วันที่  ๒๗   กุมภาพันธ์  –  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐  –  ๑๖.๓๐ น.                               

ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ  

จับฉลาก     วันที่  ๑๓  มีนาคม   ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.   ณ  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก   วันที่  ๑๓  มีนาคม   ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  วันที่  ๑๓  มีนาคม   ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๙.๐๐  – ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

มอบตัว     วันที่  ๒๐   มีนาคม    ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

สพป.  เกณฑ์เด็กเข้าเรียน

รับเด็กอายุย่างเข้าปีที่  ๗ ( เกิด  ๑  มกราคม –  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒ )  หรือนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน โดยไม่มีการสอบ

ถ้านักเรียนมาสมัครไม่เต็ม / ให้โรงเรียนรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้

ถ้าสมัครเกิน / ให้ใช้วิธีการจับฉลาก

รับสมัคร     วันที่  ๖ - ๑๐  มีนาคม   ๒๕๕๙   เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ                            

จับฉลาก     วันที่  ๒๐   มีนาคม   ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก

วันที่  ๒๐   มีนาคม   ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

วันที่  ๒๐   มีนาคม   ๒๕๕๙    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ     

มอบตัว    วันที่  ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ   

   

ระดับก่อนประถมศึกษา

œ รับเด็กที่มีอายุ  ๓ ปี  ( นับวันเกิด  -  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน 

œ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     รับจำนวนจำกัด

 

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร

๑.  สูจิบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา

๒. ทะเบียนบ้าน  ของเด็ก   บิดา   มารดา   พร้อมสำเนา

๓. รูปถ่าย  ๑ นิ้ว  ๒  รูป

หมายเหตุ    ให้นำเด็กมาในวันสมัครด้วย