ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณครูสุรีรัตน์ พิมพ์เขต
คุณครูศศิวิมล ผลิตาภรณ์
คุณครูพลอยรัตน์ ใหม่วิจิตร
คุณครูสาวิตรี หมวดชนะ
คุณครูพัชรี เลิศพรเกษม
คุณครูพัชรี ฉัตรวิจิตร (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)