ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คุณครูสุภาภรณ์ เปาริบุตร (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
คุณครูเยาวลักษณ์ อินทร์ทอง
คุณครูบุษบา เหลี่ยมดี
คุณครูสุปราณี แจ้งเจนศิลป์