วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งความรู้ แหล่งอ้างอิง และผู้นำทางปัญญา มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ

  1. สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์องค์ความรู้ทัดเทียมนานาชาติ
  2. เสริมสร้างนิสิตทุกระดับให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ มีคุณธรรมและมีคุณลักษณะเป็นผู้นำที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้เหมาะสมกับงาน และผู้ร่วมงานและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาสังคมทุกภาคส่วน
  3. บูรณาการนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาและถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
  4. ส่งเสริม สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยให้กลมกลืน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและการทำงานในองค์กร
  5. เป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งกับองค์กรวิชาชีพ องค์กรรัฐ และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ระบบยา และระบบสาธารณสุขให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง