ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ (ป.5)
กีฬาฟุตซอลนักเรียนจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมรวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อลูก กอ.
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ (ป.4)
กิจกรรม Bike for Mom
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ (ป.3)
"Road to a Unique ASEAN"
พิธีมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษาโรงงานไฟฟ้าราชบุรี
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
การศึกษาดูงานโรงเรียนคลองเกลือ
กิจกรรมผู้นำสุขภาพ
งานเกษียณอายุราชการ
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กิจกรรมศาสนธรรมสร้างภูมิค้มกันยาเสพติด
โครงการค่ายธรรมะ ป.4-6
การตรวจรับคอมพิวเตอร์ ทีวี และอุปกรณ์พ่วง
กิจกรรมทัศนศึกษาฐานทัพอากาศ
กิจกรรมทัศนศึกษาเมืองจราจรจำลอง
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
การอบรมผู้กำกับลูกเสือ
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี
พิจารณาอาหาร มีสติ - รู้คิด
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมรักความเป็นไทย
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมโอวัลตินเพื่อน้อง
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์สาระสังคมศึกษาฯ
กิจกรรมยามเช้า (ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง)
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมการสอบนักธรรมตรี (โครงการวิถีพุทธ)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน
การร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา (โรงเรียนวัดบางไกรนอก)
กิจกรรมถวายพวงมาลาและสวนสนามเนื่องในวันวชิราวุธ
กิจกรรมยามเช้า
กิจกรรมการชมภาพยนตร์ คีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
กิจกรรมตลาดนัดรุ่นจิ๋ว
คุณครูรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
การศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสวนส้ม
มอบกระเช้าปีใหม่ปลัดกระทรวงกลาโหม
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย - งานไหว้พระเก้าวัด
การตรวจสุขภาพของคุณครูโรงเรียนกลาโหมอุทิศ
การแสดงงานวัดเขมาภิรตาราม
กีฬาสี ปีการศึกษา 2558
การแข่งขันบาสเกตบอล กรมพลศึกษา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp)
กิจกรรมล่องเรือสำราญสานสัมพันธ์ชาว กอ.
กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนโครงการพิเศษ
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย
กิจกรรม KUS Open House
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
การประชุมโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบ
การสวดมนต์เนื่องในวโรกาสในหลวงครองราชย์ 70 ปี
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายพ่อหลวง
เลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู 2559
สัปดาห์เชิดชูครูกลอนสุนทรภู่
นิเทศ ติดตาม การใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
กิจกรรมแลคตาซอย
การรณรงค์การลงประชามติ
การอบรมกฎหมายปกครอง
งานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
รายการซุปเปอร์จิ๋ว
ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนปลัดกระทรวงกลาโหม
การอบรมสหกรณ์โรงเรียน
กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2559
การรณรงค์ป้องกันยุงลายและโรคมือเท้าปาก
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
การประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
โรงเรียนกลาโหมอุทิศได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเมินสหกรณ์โรงเรียน
อบรมครูผลิตสื่อออนไลน์
นักเรียนอบรม STEM โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อบรมครู เรืองสื่อการสอนทำมือ
อบรมการผลิตสื่อ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.4-6
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1-3
English Camp 2016
จิตอาสา "ทำดีเพื่อพ่อ"