กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการประกวดท่องอาขยาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และการประกวดการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ