โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

เลขที่ 7 หมู่ที่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-5251509

โทรสาร 02-5250764

Email: kusschool.01@gmail.com