รายการอาจารย์และเจ้าหน้าที่

(กลุ่มเสี่ยง)

เพิ่ม
-


Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 51

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97
# ชื่อ เบอร์โทร วันที่เริ่มลาป่วย วันที่จะเริ่มกลับมาปฏิบัติงานได้
1 นางสาวอรพรรณ อนุวัฒน์มงคล 0819343705 19 ธ.ค. 2565 24 ธ.ค. 2565
2 นายสหรัฐ พลอยศรีธรรมชาติ 0830921185 30 ธ.ค. 2565 9 ธ.ค. 2565
3 นายสุเมศ เขียวคราม 0814577239 30 พ.ย. 2565 9 ธ.ค. 2565
4 นายภูวนารถ ทองพลาย 0814888386 1 ธ.ค. 2565 9 ธ.ค. 2565
5 นายคมกริช แม่นยำ 28 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2565
6 นางวาสิฏฐี สุชินศักดิ์ 0818152456 12 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2565
7 นางวาสิฏฐี สุชินศักดิ์ 0818152456 12 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2565
8 นางสาววรัญญา ตังจารินทร์ 1 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565
9 นายสุภาพร เอิบบุญฟุ้ง 0626512139 2 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565
10 นางสาวชญานุช จันคูเมือง 0879494978 25 ก.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
11 นางสาวจุไรรัตน์ ภูริชปภพ 0951695575 25 ก.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
12 นางสาวเมธาวี กันพูล 22 ก.ค. 2565
13 นางสาวศิรินันท์ นันทวงศ์ 22 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
14 นางสาวสุพรรณิการ์ ศรียาภัย 18 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
15 นางสาวกัญจน์ชญา ระมั่น 0865291447 18 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
16 นางสาวกาญจนา พันธุ์ไพโรจน์ 19 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
17 นางสาวอัตติยา อัปะมะเย 18 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
18 นางสาวสุกัญญา จันทร์สุคนธ์ 18 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565