รายการอาจารย์และเจ้าหน้าที่

(ผู้ติดเชื้อ)

เพิ่ม
-


Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 51

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97

Warning: Undefined array key "status" in /home/kusacth/domains/kus.ac.th/public_html/history/admin/content/staff/index.php on line 97
# ชื่อ เบอร์โทร วีธีตรวจหาเชื้อ วันที่ตรวจพบเชื้อ วันที่เริ่มลาป่วย วันที่จะเริ่มกลับมาปฏิบัติงานได้
1 นางสาวสุธีรา บุนนาค ATK 28 พ.ค. 2566 29 พ.ค. 2566 5 มิ.ย. 2566
2 นางสาวเบญจมาศ รอดวงษ์ ATK 28 พ.ค. 2566 29 พ.ค. 2566 5 มิ.ย. 2566
3 นางสาวศรีประภา เหล่าโชคชัยกุล ATK 26 พ.ค. 2566 29 พ.ค. 2566 1 มิ.ย. 2566
4 นางสาวหทัยรัตน์ ขวัญเจริญ ATK 25 พ.ค. 2566 25 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2566
5 นายเชิดชัย ดำรงเกษม ATK 23 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2566 26 พ.ค. 2566
6 นางสาวปาจารีย์ หน่วยจันทึก ATK 23 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2566 29 พ.ค. 2566
7 นายณัฐวุฒิ ดำรงเกษม ATK 23 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2566 26 พ.ค. 2566
8 นางสาวชนัดดา ฐานวิสัย ATK 22 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2566 25 พ.ค. 2566
9 นางสาวรุ่งนภา อัศวนิรันดร ATK 21 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2566 29 พ.ค. 2566
10 นายสุนทร เวฬุวนารักษ์ ATK 21 พ.ค. 2566 21 พ.ค. 2566 26 พ.ค. 2566
11 นายกรัยวิเชียร น้อยวิบล ATK 7 พ.ค. 2566 8 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2566
12 นางสาวสุขรัชต์ดา วงศ์บุญเอื้อ ATK 3 พ.ค. 2566 3 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2566
13 นางสาวระวีวรรณ นาวาพานิช ATK 2 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2566 8 พ.ค. 2566
14 นางสาวกฤษดา สงวนสิน ATK 2 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2566 8 พ.ค. 2566
15 นายอชิระ ทิศาภาคย์ ATK 1 พ.ค. 2566 1 พ.ค. 2566 8 พ.ค. 2566
16 นางสาวอภิชญา สุวรรณประชา ATK 1 พ.ค. 2566 1 พ.ค. 2566 8 พ.ค. 2566
17 นางสาวสิริรัตน์ รักชาติ ATK 28 เม.ย. 2566 28 เม.ย. 2566 8 พ.ค. 2566
18 นายBurawit Bond ATK 23 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2566
19 นางสาวศุภร บุตรสุวรรณ 0862170367 ATK 7 ม.ค. 2566 9 ม.ค. 2566 18 ม.ค. 2566
20 นายGiuseppe Manzi ATK 30 ธ.ค. 2565 2 ม.ค. 2566 6 ม.ค. 2566
21 นางสาวปรัชญาณี เจนจบ 0879618947 ATK 16 ธ.ค. 2565 13 ธ.ค. 2565 22 ธ.ค. 2565
22 นางยมนา สีทะลา ATK 12 ธ.ค. 2565 13 ธ.ค. 2565 19 ธ.ค. 2565
23 นางสาววัลยา สุธามหาปกรณ์ 0840776082 ATK 12 ธ.ค. 2565 13 ธ.ค. 2565 22 ธ.ค. 2565
24 นางสาวคณิต​ตา ปันติ 0830159699 ATK 12 ธ.ค. 2565 13 ธ.ค. 2565 19 ธ.ค. 2565
25 นางสาวจิระนันท์ ไชยมาลา ATK 12 ธ.ค. 2565 13 ธ.ค. 2565 19 ธ.ค. 2565
26 นางสาวคณิต​ตา ปันติ 0830159699 ATK 12 ธ.ค. 2565 13 ธ.ค. 2565 19 ธ.ค. 2565
27 นางสาวพรดารา พุทธกำเหนิด 0903244145 ATK 12 ธ.ค. 2565 10 ธ.ค. 2565 19 ธ.ค. 2565
28 นางนันทนา คำแก้ว ATK 6 ธ.ค. 2565 14 ธ.ค. 2565
29 นายคณาธิป นรสิงห์ ATK 5 ธ.ค. 2565 6 ธ.ค. 2565 13 ธ.ค. 2565
30 นางสาวปวัญรัตน์ อัศยาพร 0803929459 ATK 5 ธ.ค. 2565 6 ธ.ค. 2565 13 ธ.ค. 2565
31 นายคมกริช แม่นยำ ATK 1 ธ.ค. 2565 1 ธ.ค. 2565 6 ธ.ค. 2565
32 นางพิมพ์เทพิน ช้างเยาว์ 0873323961 ATK 30 พ.ย. 2565 1 ธ.ค. 2565 6 ธ.ค. 2565
33 นายFrancisco Maceda ATK 29 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2565 6 ธ.ค. 2565
34 นายEloi Chaveton ATK 28 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2565 6 ธ.ค. 2565
35 นางสาวอินทิรา ตรีเดชี ATK 28 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565 5 ธ.ค. 2565
36 นายดนุพล วงษ์ขวัญ ATK 27 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565 2 ธ.ค. 2565
37 นายดนุพล วงษ์ขวัญ ATK 27 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565 2 ธ.ค. 2565
38 นางสาวรัตนาภรณ์ ยาศรี ATK 27 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565 2 ธ.ค. 2565
39 นายPhilip Nguyen ATK 26 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565 7 ธ.ค. 2565
40 นางสาวจารุมาลย์ ตรีมาศ 0909099255 ATK 26 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565 7 ธ.ค. 2565
41 นายธวัช จิตไม่งง ATK 22 พ.ย. 2565 22 พ.ย. 2565 26 พ.ย. 2565
42 นางสาวเรวดี ดาบทอง 0816453692 ATK 22 พ.ย. 2565 23 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565
43 นางสาววรรณพร วุฒิจำนงค์ 0817354465 ATK 20 พ.ย. 2565 21 พ.ย. 2565 30 พ.ย. 2565
44 นางสาวอุษา กุลโสภณ 0896878489 ATK 20 พ.ย. 2565 21 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565
45 นายDaniel Thomas Peacock 0955892987 ATK 18 พ.ย. 2565 21 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565
46 นายศักดิ์มงคล ม่วงคราม 0899902615 ATK 11 พ.ย. 2565 11 พ.ย. 2565 16 พ.ย. 2565
47 นางสาววีรมลล์ โล้เจริญรัตน์ 0652324226 ATK 13 พ.ย. 2565 13 พ.ย. 2565
48 นางพนารัตน์ สมบัติหลาย ATK 13 พ.ย. 2565 13 พ.ย. 2565 17 พ.ย. 2565
49 นางสาวสุรังสี ไม้กลัด 0816119579 ATK 10 พ.ย. 2565 14 พ.ย. 2565 21 พ.ย. 2565
50 นางสาวปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย 0949417333 ATK 9 พ.ย. 2565 9 พ.ย. 2565 16 พ.ย. 2565
51 นางพัชรา อภิชาตมานนท์ ATK 26 ต.ค. 2565 26 ต.ค. 2565 7 พ.ย. 2565
52 นางพรรตนฤน เพชรวิวรรธน์ ATK 28 ต.ค. 2565 28 ต.ค. 2565 7 พ.ย. 2565
53 นางวิวรรณ อี่ผาสุข 0816246110 ATK 26 ต.ค. 2565 27 ต.ค. 2565 30 ต.ค. 2565
54 นางสาวศุทธินี หางแก้ว ATK 26 ต.ค. 2565 27 ต.ค. 2565 5 พ.ย. 2565
55 นางสาวนวรัตน์ ดำรงเกษม ATK 25 ต.ค. 2565 25 ต.ค. 2565 31 ต.ค. 2565
56 นางบุญมี อยู่วงษ์อั๋น ATK 25 ต.ค. 2565 25 ต.ค. 2565 7 พ.ย. 2565
57 นางหนูหวั่น สีแหล้ ATK 25 ต.ค. 2565 25 ต.ค. 2565 31 ต.ค. 2565
58 นางสาวน้ำทิพย์ พลอยศรี ATK 24 ต.ค. 2565 24 ต.ค. 2565 7 พ.ย. 2565
59 นางน้ำผึ้ง เชื้อเถาว์ ATK 24 ต.ค. 2565 25 ต.ค. 2565 7 พ.ย. 2565
60 นายณัฐพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ 0956799996 ATK 16 ต.ค. 2565 17 ต.ค. 2565 25 ต.ค. 2565
61 นางสาวสุจิตรา พวกเกาะ 08610347 ATK 25 ต.ค. 2565 25 ต.ค. 2565 31 ต.ค. 2565
62 นางสาวอัญชลี แสงน้ำรัก 0803242171 ATK 24 ต.ค. 2565 24 ต.ค. 2565 28 ต.ค. 2565
63 นางน้ำผึ้ง เชื้อเถาว์ ATK 21 ต.ค. 2565 21 ต.ค. 2565 26 ต.ค. 2565
64 นายMarcus Alberts 0993858714 ATK 17 ต.ค. 2565 18 ต.ค. 2565 25 ต.ค. 2565
65 นางบุญจันทร์ ขวัญใจ ATK 2 ต.ค. 2565 3 ต.ค. 2565 10 ต.ค. 2565
66 นางบุญจันทร์ ขวัญใจ ATK 2 ต.ค. 2565 3 ต.ค. 2565 10 ต.ค. 2565
67 นางสาวกรรัก โกมลพจนาถ 0990519441 RT-PCR 9 ก.ย. 2565 9 ก.ย. 2565 20 ก.ย. 2565
68 นางสาวประภัสสร สุขสุทธิ์ 0948708111 ATK 10 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2565 19 ก.ย. 2565
69 นางสาวฐานิช ภูศรี 0860938189 ATK 2 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2565
70 นางสาวปริชญา จุลเสน 0992840015 ATK 26 ส.ค. 2565 26 ส.ค. 2565 6 ก.ย. 2565
71 นางสาวจิระนันท์ ไชยมาลา ATK 23 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2565 2 ก.ย. 2565
72 นายธัชวิน ยศเฉลิมวงศ์ ATK 17 ส.ค. 2565 18 ส.ค. 2565 29 ส.ค. 2565
73 นางสาวจุไรรักษ์ ศรีวัฒนา ATK 8 ต.ค. 3108 10 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2565
74 นางสาวพรดารา พุทธกำเหนิด 0903244145 ATK 23 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2565 5 ก.ย. 2565
75 นางสาวปรัชญาณี เจนจบ 0879618947 RT-PCR 22 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2565 2 ก.ย. 2565
76 นางสาวสโรชา จิ๊ดกล่ำ 0853615589 ATK 22 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2565 1 ก.ย. 2565
77 นางสาวสโรชา จิ๊ดกล่ำ 08536155 ATK 22 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2565 1 ก.ย. 2565
78 นายวรพงษ์ โชคพานิชย์ 0805513338 ATK 19 ส.ค. 2565 19 ส.ค. 2565 29 ส.ค. 2565
79 นางสาวพิมพ์ตรา ภู่ผ่าน ATK 16 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565 26 ส.ค. 2565
80 นางสาวกฤษดา สงวนสิน ATK 14 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565 25 ส.ค. 2565
81 นายคำเสาร์ ปรีชุม 0627921619 ATK 12 ส.ค. 2565 12 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2565
82 นางสุชาดา สืบวงษ์ ATK 15 ส.ค. 2565 25 ส.ค. 2565
83 นายวิชยะ แท่นนิล ATK 13 ส.ค. 2565 14 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2565
84 นายกฤษกร โชติเธียรชัย ATK 11 ส.ค. 2565 12 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2565
85 นางสาวสุนิสา ณ ถลาง 0894962019 RT-PCR 13 ส.ค. 2565 13 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2565
86 นางสาวพรรนิภา ชายขุนทด ATK 10 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2565
87 นางสาวกาญจนา พันธุ์ไพโรจน์ ATK 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565
88 นางสาวกาญจนา พนมวัน ณ อยุธยา 06164863 ATK 10 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2565
89 นายธีรศักดิ์ เทียรธีรดิษย์ 0661532464 ATK 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2565
90 นายวรวุฒิ หวังสุข 0830802559 ATK 9 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565 19 ส.ค. 2565
91 นางสาวสุพิชญา แพงบุปผา ATK 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565 19 ส.ค. 2565
92 นายJoseph Sean Andrew Yarnold 0994497373 ATK 7 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565
93 นายJoseph Sean Andrew Yarnold 0994497373 ATK 7 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565
94 นายJoseph Sean Andrew Yarnold 0994497373 ATK 7 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565
95 นายJoseph Sean Andrew Yarnold 0994497373 ATK 7 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565
96 นางสาวนันลนา ควรพันธ์ 0841323324 ATK 31 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565 14 ส.ค. 2565
97 นางสาวณัฐวดี ประดิษฐการ ATK 4 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565
98 นายยุทธนา วงษ์ทันท์ 0816246110 ATK 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565
99 นายยุทธนา วงษ์ทันท์ 0816246110 ATK 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565
100 นางสาวสุรินทร์ เนียมนุช ATK 29 ก.ค. 2565 29 ก.ค. 2565 8 ส.ค. 2565
101 นางสาวสุรินทร์ เนียมนุช ATK 29 ก.ค. 2565 29 ก.ค. 2565 8 ส.ค. 2565
102 นายสุพศิน ศรีโยธี 0989939881 ATK 9 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
103 นางสาวนันลนา ควรพันธ์ ATK 31 ก.ค. 2565 1 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
104 นางทัศพร วงษ์ทันท์ ATK 31 ก.ค. 2565 1 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
105 นายตนุภัทร เกื้อกูล ATK 25 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565 4 ส.ค. 2565
106 นางสาวอรุณี อ้นมงคล 0899957419 ATK 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565 4 ส.ค. 2565
107 นางสาวอรุณี อ้นมงคล 0899957419 ATK 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565 4 ส.ค. 2565
108 นางอังคณา บุษรากุล 0819292919 ATK 23 ก.ค. 2565 23 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
109 นางอังคณา บุษรากุล 0819292919 ATK 23 ก.ค. 2565 23 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
110 นายDustin Adams ATK 27 ก.ค. 2565 28 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
111 นางสาวจุไรรัตน์ ภูริชปภพ 0951695575 ATK 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 4 ส.ค. 2565
112 นางสาวพรพรรณ ยุตะวัน 0850282260 ATK 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 4 ส.ค. 2565
113 นางสาวเมธาวี กันพูล ATK 25 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565 5 ส.ค. 2565
114 นางสาวพรพรรณ ยุตะวัน ATK 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 4 ส.ค. 2565
115 นางอังคณา บุษรากุล ATK 23 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 4 ส.ค. 2565
116 นางอารีย์ มัดตะเดช ATK 23 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
117 นางสาวเครือวัลย์ ปาวิลัย 0870991651 ATK 23 ก.ค. 2565 23 ก.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
118 นางสาวไปรยา ชินฉัตร 0869992134 ATK 23 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
119 นางวลัญช์ลักษณ สุวรรณมัย 0952485096 RT-PCR 22 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
120 นายJacob Luke Palmer 0661635353 ATK 22 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
121 นางสาวสรัลชนา กีรตินิจกาล ATK 28 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2565 11 ก.ค. 2565
122 นางสาวอรไท อนุถาวร ATK 26 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 7 ก.ค. 2565
123 นางสุมนา สืบพิมพาวงศ์ ATK 26 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2565 7 ก.ค. 2565
124 นายณัฐกร พรมเสนา ATK 25 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 6 ก.ค. 2565
125 นางชื่นใจ สัมภวะผล ATK 25 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 6 ก.ค. 2565
126 นางวีณา วงศ์ศรีเผือก ATK 25 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 6 ก.ค. 2565
127 นางสาวภัทรสุดา แก้วโวหาร ATK 22 มิ.ย. 2565 22 มิ.ย. 2565 3 ก.ค. 2565
128 นางสาวสุกัญญา เหลาตระกูล ATK 19 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565
129 นางสาวพุทธสิรี พุทธให้ ATK 17 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2565
130 นางสาวจันทิมา นิลอุบล ATK 18 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2565
131 นางสงกรานต์ สว่างศรี 0891387055 ATK 5 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
132 นางสาวอริสา แก้วทองคำ 0642421791 ATK 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
133 นางสาวรุ่งฤดี ลุ่มร้อย 0819047816 ATK 16 ก.ค. 2565 16 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
134 นายทรงวุฒิ คิดควร 0814577720 RT-PCR 13 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
135 นางสุวิดา เอี่ยมประไพ ATK 4 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2565
136 นางกัญญาภัค จันทร์มีชัย ATK 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
137 นางสาวสุภาพร เอิบบุญฟุ้ง 0997671770 ATK 15 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
138 นางสาวทัชรินทร์ สุขสมแดน 0656278870 ATK 8 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
139 นายจิรวัชร์ ผลอินทร์ 0891387055 ATK 16 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
140 นายอาคม ทิพย์เนตร 0818709992 ATK 4 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
141 นายชัชวาลย์ จองคำ 0661055626 ATK 21 มิ.ย. 2565 4 ก.ค. 2565
142 นายเอกลักษณ์ ทองนำ 0816112939 ATK 5 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
143 นางสาววารินทร์ดา ฉายดล 100 ATK 5 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565