การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

          การวัดและประเมินผลของโรงเรียน ยึดตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ ใน 4 ด้าน

  1. การประเมินผลการเรียนรายวิชาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
  2. การประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
  3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  5. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และมีความต่อเนื่อง ในระหว่างที่การเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมเน้นการประเมินตามสภาพจริงและให้ความสำคัญกับการประเมินระหว่างเรียน/กิจกรรม มากกว่าการประเมินปลายภาค/ปลายปี