การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Card image cap

อาจารย์ ดร.ผกามาศ
นันทจีวรวัฒน์

ที่ปรึกษา

Card image cap

ผศ.สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล

ที่ปรึกษา

Card image cap

อาจารย์ฐิภาพรรณ บุญมี

ประธาน

Card image cap

อาจารย์สงกรานต์ สว่างศรี

กรรมการ

Card image cap

อาจารย์เกณิกา กรกัญญพัชร

กรรมการ

Card image cap

อาจารย์ปาจารีย์ หน่วยจันทึก

กรรมการ

Card image cap

อาจารย์ศรีประภา
เหล่าโชคชัยกุล

กรรมการ

Card image cap

อาจารย์หทัยรัตน์ ขวัญเจริญ

กรรมการ

Card image cap

อาจารย์อรยา แจ่มใจ

กรรมการ

Card image cap

อาจารย์ศิริสุดา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

กรรมการ

Card image cap

อาจารย์สุทธิพงษ์ โล้เจริญรัตน์

กรรมการ

Card image cap

อาจารย์วรรณภา จูงจิตรดำรงค์

กรรมการ

Card image cap

อาจารย์สมชาย โพธิจาทุม

กรรมการ

Card image cap

อาจารย์วิชชุดา วิศววิลาวัณย์

กรรมการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-9428800 - 9 ต่อ 203