การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วย

 1. สนทนายามเช้าและทักษะชีวิต
        กิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้นักเรียนทุกคน เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าชั้นได้อบรมบ่มนิสัยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ โรงเรียน โดยประเมินจากเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมในการอยู่ในชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่ กำหนด (ร้อยละ 80)
        อาจารย์ประจำชั้นประเมิน “ผ” เมื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไข กรณีนักเรียน ไม่ผ่านการประเมิน อาจารย์ประจ าชั้นซ่อมเสริมข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ก่อน
 2. กิจกรรมแนะแนว
 3. กิจกรรมพัฒนาตน
 4. กิจกรรมเพื่อส่วนรวม
 5. กิจกรรมบริการสังคม (Community Service)
 6. โครงการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)

 7.       เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นส่วนหนึ่งของ เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย และพัฒนาการศึกษา โดยมีรายละเอียดของการประเมินดังตาราง
ช่วงที่ รายการประเมินผล กรรมกำรที่ประเมิน น้ำหนัก ระดับคะแนน หมายเหตุ
1 การดำเนินโครงการ ฯ อาจารย์ที่ปรึกษา 2
2 การนำเสนอผลการศึกษา กรรมการ 2
3 รูปเล่มรายงาน กรรมการ 4
4 รายงานฉบับสมบูรณ์ ประธานสอบ 1
รวม 10
เกณฑ์กำรประเมินและระดับคุณภาพ
ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ
3.5 – 4.00 4 ดีเยี่ยม
2.5 – 3.4 3 ดี
1.5 – 2.4 2 ผ่าน
0.0 – 1.4 1 ปรับปรุง