การประเมินความสามารถด้วยการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

          ให้ใช้ตัวอักษร “ผ” แทน ผ่าน และ “มผ” แทน ไม่ผ่าน แสดงผลการประเมินกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน (ใช้คำว่า “ดีเยี่ยม”“ดี” และ “พอใช้/ผ่าน” ในการประเมินโครงการการศึกษาความรอบรู้ เฉพาะเรื่อง) ใช้คำว่า “ดีเยี่ยม”“ดี”“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ในการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ใช้คำว่า “ดีเยี่ยม”“ดี”“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
          การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กำหนดเกณฑ์รายการประเมิน ระดับคุณภาพ และความหมายของผลการ ประเมิน ดังนี้

ราการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน
1. มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่าน (ผ)
2. ผ่านจุดประสงค์ทุกกิจกรรม ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งสองเกณฑ์หรือเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง   ไม่ผ่าน (มผ)
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และกำรประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความหมาย
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
2.5 – 3.0 3 ดีเยี่ยม
1.5 – 2.4 2 ดี
1.0 – 1.4 1 ผ่าน/พอใช้
0.0 – 0.9 0 ไม่ผ่านกควรปรับปรุง