การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้ เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 13 ประการ คือ

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ
 9. มีสุขนิสัยดี
 10. มีสุขภาพจิตดี
 11. ใฝ่สันติ
 12. มีจิตซาบซึ้งในสุนทรียภาพของศิลปวัฒนธรรม
 13. มีความกตัญญูกตเวที