1. คู่มือการวัดและประเมินผล (28 ก.ย. 2561)
  2. การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (PERFORMANCE ASSESSMENT)